Dwutlenek tytanu (TiO2) oznaczony jako rakotwórczy

Dwutlenek Tytanu (TiO2) rakotwórczy

Dwutlenek tytanu (TiO2) używany w wielu spray'ach do skanowania 3D i nie tylko, został oznaczony jako rakotwórczy i szkodliwy dla zdrowia.

Zmiana w przepisach europejskich wpłynęła na nowy wymóg dotyczący etykietowania aerozoli permanentnych, stosowanych w skanowaniu optycznym, które zawierają dwutlenek tytanu (TiO2).

W wydanej 14 września 2017 r. opinii naukowej dotyczącej substancji jaką jest dwutlenek tytanu, Europejski Komitet ds. Oceny Ryzyka zaproponował zaklasyfikowanie tej substancji do kategorii 2 rakotwórczości powodowanej przez inhalację. W oparciu o tę opinię dwutlenek tytanu otrzymał obecnie oficjalną klasyfikację rakotwórczości na podstawie rozporządzenia CLP UE (rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania).

Klasyfikacja jako rakotwórczy przy wdychaniu ma zastosowanie w przypadku mieszanin w postaci proszku zawierających 1% lub więcej dwutlenku tytanu, który jest w postaci cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm lub jest w nich zawarty. W opinii TetraVision BVBA kryterium to spełnia wiele spray’ów stosowanych do skanowania zawierających dwutlenek tytanu.

Ponadto zwrot EUH211: „Uwaga! Podczas rozpylania mogą tworzyć się niebezpieczne dla układu oddechowego krople. Nie wdychać aerozolu ani mgły ”; muszą być stosowane na etykietach produktów. Karty charakterystyki będą musiały zostać zaktualizowane, a produkty odpowiednio oznakowane przed terminem wdrożenia rozporządzenia we wrześniu 2021 r.

Opierając się na tej drastycznej zmianie, oczekuje się, że wiele firm będzie poszukiwać mniej szkodliwych dla swoich pracowników alternatywnych spray’ów.

Na przeciw powyższym wymaganiom wychodzi firma AESUB, ze swoimi spray’ami do matowienia powierzchni AESUB White oraz AESUB Blue, które są w 100% wolne od nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO2).

INVIZION jest oficjalnym dystrybutorem wolnych od dwutlenków tytanu i bezpiecznych dla zdrowia spray’ów AESUB. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Permanentny spray do matowienia powierzchni
Wolny od dwutlenku tytanu, permanentny spray do matowienia powierzchni AESUB White
Odparowujący spray do matowienia powierzchni
Wolny od dwutlenku tytanu, odparowujący spray do matowienia powierzchni AESUB Blue

Źródło artykułu: metrology.news